Využití hudby

 

Při využití této metody v hodinách se hojně využívá jednoduchých básniček, říkadel a písniček. 

Rytmizace je pro výuku jazyků důležitá, děti si text v melodii snáze osvojí a pak ho dokážou jednoduše zapojit do běžné mluvy. 

Při nácviku písní si osvojují nejen slovní zásobu, ale také si osvojují gramatické jevy a idiomy, které jsou pro anglický jazyk tak důležité.

 

Písně pak napomáhají lepší výslovnosti a vázání jednotlivých anglických slov.

 

Slova v cizím jazyce musí být dostatečně opakována, aby byla osvojena. K tomu napomáhají poslechy jednoduchých dětských písní, které mohou být pouštěny neustále dokola. (Poslech písní doporučuji i jako doplněk neboli  zvukovou kulisu u jiných činností. Např. kreslení…atd.)

Díky poslechu textů namluvených rodilými mluvčími si děti osvojují jazyk bez chybného přízvuku.